Ochrana osobních údajů

 Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle článku 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 77321, IČ:27597075 (dále jen „ORLEN BENZINA“ nebo „Správce“).

ORLEN BENZINA klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími platnými právními předpisy.

Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a BENZINOU byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů a pro výkon Vašich práv k dispozici na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Odbor ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

ORLEN BENZINA si Váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky www.benzinaorlen.cz (dále jen „Internetové stránky“) a jsou primárně určeny pro naše partnery (klienty, dodavatele), kontaktní osoby našich partnerů, tazatele, uchazeče o provozování čerpacích stanic, osoby nacházející se v prostorách čerpací stanice a návštěvníky těchto Internetových stránek.

ORLEN BENZINA provozuje kromě výše uvedené hlavní Internetové stránky i produktové internetové stránky (dále jen „Produktové stránky“) v níže uvedeném rozsahu:

www.tankarta.cz 

www.portal.benzina.cz 

www.palivoprozivot.cz 

www.karierabenzina.cz

www.soutezbenzina.cz 

Zásady ochrany osobních údajů pro výše uvedené Produktové stránky jsou zveřejněny na každé produktové stránce, k níž se vztahují.  

II. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

1. Realizace a plnění smluvního vztahu

ORLEN BENZINA je nejrozsáhlejší sítí čerpacích stanic v České republice, reprezentující maloobchodní segment skupiny ORLEN Unipetrol, nabízející kolekci moderních paliv, kvalitní  služby  na cestách a  nové produkty  v gastronomii. Při této obchodní činnosti dochází ke zpracování osobních údajů a to především klienta a dodavatele (dále jen „partner“) jako fyzické osoby a dalších osob, typicky kontaktních a jiných osob na straně partnera jako právnické osoby.  

Účelem zpracování osobních údajů je realizace a plnění smluvního vztahu, tj. dodání objednaného produktu, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi partnerem a BENZINOU a další smluvní závazky. Právní základ pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Kontaktní údaje fyzických osob, které zastupují partnera, jako právnickou osobu zpracováváme, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s partnerem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu partnera a BENZINY na poskytování sjednaných služeb.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje ORLEN BENZINA tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, DIČ, firma, funkce)

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo)

Číslo bankovního účtu

Provozní záznamy (smlouvy, zápisy ze schůzek, pokyny apod.)

Údaje o objednávce, dodávce, údaje o platbě

Nezbytnou komunikaci mezi partnerem a BENZINOU

 

2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

Účetní doklady, údaje o Vašich platbách a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, tj. článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3. Komunikace s tazateli

V případě, že kontaktujete BENZINU prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje ORLEN BENZINA tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo)

Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a BENZINOU

 

4. Nábor provozovatelů čerpacích stanic

Pokud se chcete stát členem týmu ORLEN BENZINA a zašlete nám Váš životopis a motivační dopis spolu s vybranou lokalitou, o kterou máte zájem, a to prostřednictvím emailu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného uchazeče o pozici provozovatele čerpací stanice. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje ORLEN BENZINA tyto údaje:

Osobní údaje obsažené v zaslaném životopisu případně motivačním dopisu

Zvolená lokalita

 

5. Zasílání obchodních sdělení

Naše partnery ve zdravé periodicitě kontaktujeme s nabídkou dalších služeb nebo s pozvánkou na některou z našich akcí, případně s aktuálními novinkami v oboru. Pokud takové informace nechcete dostávat, odpovězte na náš email nebo nám jiným způsobem tuto informaci sdělte.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje ORLEN BENZINA tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

 

6. Zjišťování spokojenosti 

Velice nám záleží na Vaší spokojenosti s našimi produkty a celým procesem nákupu či spolupráce s našimi zaměstnanci a proto je pro nás důležité získat Vaši zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníku spokojenosti a moci tak neustále naše služby zkvalitňovat a přizpůsobovat Vašim potřebám.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje ORLEN BENZINA tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)

Kontaktní údaje (e-mailová adresa)

Údaje obsažené v dotazníku spokojenosti

 

7. Nahrávání telefonních hovorů

Pro rychlou a efektivní komunikaci jsou našim partnerům k dispozici telefonní linky, které jsou v případě spojení nahrávány. Pokud jste naším partnerem, je telefonická komunikace zaznamenána především za účelem plnění našich smluvních povinností, které se nejčastěji týkají změn smluvních ujednání, reklamací, ztrát produktu atd. a nahrávání telefonního hovoru je tak činěno bez Vašeho souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje ORLEN BENZINA tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)

Kontaktní údaje (telefonní číslo)

Údaje Vámi sdělené při telefonním hovoru

 

8. Monitorování prostoru čerpací stanice

Prostory čerpacích stanic sítě ORLEN BENZINA jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zejména zájmu zajištění co nejvyšší bezpečnosti osob a majetku nacházejících se v prostorách čerpací stanice.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje ORLEN BENZINA tyto údaje:

Obrazový záznam

 

9. Plnění pracovně-právního vztahu

Naši zaměstnanci jsou informováni o zpracování jejich osobních údajů individuálně.

III. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je ORLEN BENZINA povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena. 

 Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu 1 roku od ukončení vzájemné interakce u osobních údajů zpracovávaných za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a v rámci zjišťování spokojenosti;
 • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let;
 • maximálně po dobu 21 dní v podobě obrazového záznamu, který byl pořízen při monitorování prostoru čerpací stanice
 • po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pozici provozovatele čerpací stanice.

Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje zlikviduje.

IV. Předávání osobních údajů

V BENZINĚ jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

Seznam kategorií příjemců osobních údajů:

 • Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;
 • Pojišťovny;
 • Skupiny ORLEN Unipetrol a holdingová společnost PKN ORLEN zajišťující IT podporu systému pro zpracování osobních údajů;
 • Statistický úřad v anonymizované formě;
 • Externí auditoři;
 • Bezpečnostní agentury;
 • Kreativní agentury zajišťující marketingové kampaně;
 • Dodavatelé služeb kontaktního centra a webového rozhraní;

Technickou realizaci včetně personálu zákaznické linky zajišťuje společnost O2 Czech Republic, a.s.

Za určitých podmínek je pak ORLEN BENZINA oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

ORLEN BENZINA, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Polsku.

ORLEN BENZINA nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.

V. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude ORLEN BENZINA oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás bude informovat.

2. Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo je splněna některá z dalších podmínek dle GDPR, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování pokud:

- osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;

- zpracování je nezákonné;

- osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;

-  podal/a jste námitku proti zpracování.

 

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

5. Právo podat námitku

Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

6. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, aby ORLEN BENZINA Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, BENZINA nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste udělil/a BENZINĚ souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je ORLEN BENZINA oprávněna na základě důvodných pochybností nejdříve ověřit Vaší totožnost, a to žádostí o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti.

9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, nebo na doručovací adrese Orlen Unipetrol RPA s.r.o., Odbor ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

VI. Sociální sítě

Chceme být neustále ve spojení a sdílet s Vámi naše aktivity prostřednictvím profilů BenzinaOrlen na sociálních sítích jako je Facebook, YouTube, Instagram a také pomocí implementace pluginů těchto sociálních sítí do svých Internetových stránek.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování poskytovateli sociálních sítí, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete přímo na sociálních sítích.

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Facebook:

 http://www.facebook.com/policy.php 

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě YouTube:

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs 

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Instagram:

 https://help.instagram.com/519522125107875 


Kontaktní místo

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov

 V případě otázek je Vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů:

E-mail: osobniudaje@orlenunipetrol.cz

Adresa: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Odbor ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4


Tyto Zásady byly aktualizovány dne 3. 8. 2021.